Dr. Afiful Ikhwan, M.Pd.I
NIDN: 2122028801
NIY: 19880222 201802 12
Jenis Kelamin: Laki Laki
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S3 Univ Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan: MPI
Jabatan Fungsional: Lektor
Program Studi: PAI
Alamat :

(0352) 481124
afifulikhwan@gmail.com